European Welding Coordination Personnel (EWCP-B) voorheen (RWC) - Lasschool

European Welding Coordination Personnel (EWCP-B) voorheen (RWC)

Nu bij inschrijving van de opleiding tot lascoordinator EWCP B & S een gratis hilometer en bridgecam t.w.v. €148,20!

Opleiding lascoordinatie B en S

European Welding Coordination Personnel (EWCP) voorheen Responsible Welding Coordinator (RWC)
Het NIL heeft op basis van uitgangspunten van de EWF (European Welding Federation for welding, joining and cutting) lesmateriaal ontwikkeld. Lastechniek Europa BV is door het NIL erkend als opleidingsinstituut. Studenten die de opleiding met goed gevolg doorlopen ontvangen een Europees erkend EWF diploma.

Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1 

Per 1 januari 2011 is de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1 van kracht. Deze norm gaat over stalen en aluminium constructiedelen welke als dragend deel worden opgenomen in een permanent bouwwerk in het kader van de richtlijn bouwproducten (CPD). Per 1 juli 2013 is de Verordening bouwproducten (CPR) van kracht binnen de EU lidstaten. Bij de CPR is het niet meer noodzakelijk dat de lidstaten nationale wetgeving hanteren om onderhavige Europees geharmoniseerde productnormen een verplichtend karakter te geven. Per 1 juli 2014 is de EN 1090-1 verplicht binnen de EU en is het voor staalconstructiebedrijven (fabrikanten) verplicht een CE verklaring op te stellen bij het op de markt brengen van stalen en aluminium constructiedelen.

Fabrieks Productie Beheersing (Fabrication Production Control = FPC)

Bedrijven zijn gerechtigd een CE verklaring op te stellen indien hun FPC door een extern aangemelde organisatie is gecertificeerd. Een FPC bestaat voor bedrijven met een lasproces uit drie onderdelen:

Een ISO 9001 “achtige” opzet van bedrijfsprocessen

Een ISO 3834 “achtige” opzet van het laskwaliteitmanagementsysteem

Een verantwoordelijke lascoördinator met voldoende kennisniveau in relatie tot uitvoeringsklasse, materiaal en materiaaldikte

Samenvatting EWF opleiding EWCP EN 1090 niveau B en S

Zoals bovenstaand aangegeven is de EWCP van wezenlijk belang voor de FPC van een bedrijf. Het International Institute for Welding (IIW) heeft las technische opleidingen ontwikkeld die door diverse opleidingsinstituten worden verzorgd. Deze opleidingen besteden aandacht aan diverse materialen (breder dan alleen constructiestaal) en duren gemiddeld 1,5 tot 2 jaar. Naast las technische onderwerpen wordt er doorgaans tevens aandacht besteed aan de taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator. Het is van belang nadrukkelijk aan te geven dat de kennis van de lascoördinator binnen het FPC (rekening houdend van uitvoeringsklasse (EXC), materiaalsoort- en dikte, van belang is. Het gaat dus niet om een diploma of certificaat. Uiteraard is het met een certificaat of diploma gemakkelijker het kennisniveau van de lascoördinator aantoonbaar te maken bij een audit voor de EN 1090-1. Indien de kennis van de lascoördinator niet aantoonbaar gemaakt kan worden zal de lascoördinator aan de tand worden gevoeld over zijn kennisniveau door middel van het afnemen van een professioneel interview.

Om staalconstructiebedrijven in Europa in de gelegenheid te stellen het kennisniveau van de EWCP, met een focus gericht op constructiestaal, snel in te kunnen vullen (tot en met EXC 2) heeft de EWF uitgangspunten gedefinieerd voor de cursus EWCP EN 1090. Het NIL heeft op basis van deze EWF uitgangspunten lesmateriaal ontwikkeld.

Niveau Basic (B) is opgezet voor medewerkers op basis van een jarenlange ervaring in de gelegenheid te stellen om als EWCP volgens de EN 1090 binnen een bedrijf werkzaam te zijn / blijven. Bij niveau B blijft het (theoretische) werkgebied beperkt tot en met materiaal S355 t/m 25 mm (kop- en voetplaten t/m 50 mm).

Niveau Specific (S) is opgezet voor medewerkers met een IIW IWS certificaat en een jarenlange ervaring. Bij niveau S is het werkgebied binnen uitvoeringsklasse 2 (EXC2) beperkt tot en met materiaal S355 t/m 50 mm (kop- en voetplaten t/m 75 mm) en voor materiaal S420 t/m S700 t/m 25 mm (kop- en voetplaten t/m 50 mm).

 

Opbouw EWF opleiding EWCP niveau B en S

De opleiding bestaat uit drie modules:

Theorie (B minimaal 51 uur, S minimaal 95 uur), met een schriftelijk tussentijds examen (multiple choice);

Seminar (B minimaal 13 uur, S minimaal 21 uur), waarin praktische zaken met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van een las coördinator wordt behandeld;

Eindexamen bestaande uit een schriftelijk en mondeling examen.

Vereiste aanwezigheid

Om aan het eindexamen deel te mogen nemen geldt een aanwezigheidseis voor zowel de theoretische module als het seminar van minimaal 90%. U kunt hier het gehele examenreglement (R303.08) inzien. In dit examenreglement is onder meer opgenomen dat een voldoende resultaat voor het tussentijdse theorie examen (6,0 of hoger) geen voorwaarde is om toegelaten te worden tot het eindexamen. Wel moet men voor het tussentijdse theoretische examen een voldoende resultaat behalen om in aanmerking te komen voor het diploma.

Spelregels maximaal aantal cursisten per bedrijf en betaling

Indien het aantal inschrijvingen zeer groot is gehouden we ons het recht toe maximaal 1 persoon per bedrijf toe te laten. Indien het mogelijk is meerdere personen van één bedrijf toe te laten is dit uiteraard mogelijk. De cursus kan doorgaan bij minimaal 7 cursisten.

Annuleringsregeling

Bij annulering tot de peildatum (2 weken voor aanvang van de opleiding) is €100,- administratiekosten (excl. BTW) verschuldigd. Bij annulering na deze datum, maar tenminste 7 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering korter dan 7 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding of daarna dient het volledige bedrag te worden voldaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van Lasschool.nl.

Wijze van betaling

Na uw aanmelding en na vaststelling dat de opleiding van start gaat, ontvangt u een factuur. Betaling geschiedt binnen de gestelde betalingstermijn, echter voor aanvang van de opleiding. Te late betaling heeft tot gevolg dat studiemateriaal niet wordt uitgereikt en/of deelname aan de opleiding kan worden geweigerd. Dit ontslaat u niet van uw betalingsverplichting zoals genoemd in de annuleringsregeling.

Niveau B en S gecombineerde instroom

Lasschool.nl B.V.  heeft ervoor gekozen niveau B en S te combineren binnen één opleiding, waarbij de cursisten voor niveau B eerder uitstromen en examen afleggen. De opleiding vindt, rekening houdend met vakantieperioden plaats.

 

Aanmelding en toelating

Voor de opleiding RWC-B gelden toelatingseisen en eventuele vrijstellingsmogelijkheden welke zijn omschreven in onderstaande aanmeldformulieren. Er wordt veel waarde gehecht aan al opgedane praktische ervaring van de aspirant cursist op het gebied van taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator. Op basis van de taken en verantwoordelijkheden van een lascoördinator zoals omschreven in de norm EN-ISO 14731 is er een functieomschrijving opgesteld van een lascoördinator. Deze functieomschrijving kan als hulpmiddel dienen bij het invullen van de al aanwezige praktijkervaring. Daarnaast wordt er gevraagd een cv te verstrekken,

Let op!

Indien u zich aanmeld voor de opleiding dient u zich tevens aan te melden voor het tussentijds theorie-examen en voor het eindexamen, zodat alle benodigde gegevens beschikbaar zijn.

Tussentijd examens EWCP-B en EWCP-S

Vind plaats op een door het NIL bepaalde locatie, U wordt hierover te zijner tijd door het NIL (examenorganisatie) geïnformeerd.

Eindexamens schriftelijk en mondeling RWC-B

Vind plaats op een door het NIL bepaalde locatie. U wordt hierover te zijner tijd door het NIL geïnformeerd.

Toegestane naslagwerken bij EWCP-B en EWCP-S eindexamen

Bij het eindexamen RWC – B mogen de volgende naslagwerken worden meegenomen:
• NEN-EN 1090
• NEN bundel 18
• Gegevens over de toevoegmaterialen

 

Opleiding tot Lascoördinator RWC B

Geheel het jaar instroom mogelijk

Voor elke cursus geldt een uiterlijke peildatum van twee weken. Op deze peildatum wordt uiterlijk de beslissing genomen over het doorgaan van de opleiding. De sluitingsdatum voor het aanmelden voor de opleiding is het moment waarop het maximum aantal deelnemers zich heeft aangemeld of de opleiding is gestart of geannuleerd.

Niveau B inclusief examens: 13 scholingsavonden, van 15:00 t/m 21:30 uur, inclusief examen, met een frequentie van één keer per week.
Niveau S inclusief examens: 20 scholingsavonden, inclusief examen, met een frequentie van één keer per week.

Dag/avond opleiding van 15:00 tot 21:30 uur.

Pascalbaan 1
3439 MP Nieuwegein

Informatie

Heeft u vragen over de kosten of andere aspecten van de opleiding, dan kunt u contact opnemen met onze lasschool via:

tel.: 0320-76 26 18
E-mail: info@lasschool.nl